Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Եկեղեցի \ Եկեղեցին հայկական

Սիրոյ մեծ պատուիրանը

Յիսուս առաքեալներուն հետ - RV

01/08/2017 09:31

« Դպիր մը , որ լսած էր վիճաբանութիւնը եւ տեսաղ էր թէ Յիսուս լաւ պատասխանած էր , մօտեցաւ եւ հարցուց . « Ո՞րն է առաջին պատուիրանը :» Յիսուս պատասխանեց . « Առաջին պատուիրանը հետեւեալն է . լսէ՝ , Իսրայէլ , մեր Տէր Աստուածը միակ Տէրն է եւ պիտի սիրես քու Տէր Աստուածդ բոլոր սրտովդ , բոլոր հոգիովդ , բոլոր միտքովդ եւ բոլոր կարողութեամբդ : Ահաւասիկ նաեւ երկրորդը . Սիրէ ընկերդ քու անձիդ պէս » : ( Մարկ. 12, 28-31)

Ով Աստուած , դուն միակ Տէրն ես իմ կեանքիս , քեզի շնորհակալութիւն կը ներկայացնեմ այն մեծ սիրոյն որ ինծի շնորհեցիր , լաւ գիտեմ թէ որքան զիս կը սիրես , ես ալ իմ կարգիս կ'ուզեմ քեզ սիրել եւ այս սէրը փոխանցել այն բոլոր անձերուն որոնք կեանքիս մէջ կը գտնուին :

Կ'ուզեմ քեզմէ ով Տէր որ շնորհքը տաս ինծի հասնելու քու առատ սիրոյդ՝ այն բոլոր հանդիպումներուս եւ որոշումներուս  ընթացքին որպէսզի ուժ ունենամ լաւ վկայելու բոլոր անոնց որոնք հաւատքի եւ սիրոյ  պայգարի մէջ կը գտնուին :

Առաջին պատուիրանին մէջ դուն խնդրեցիր մեզմէ որ քեզ սիրենք որպէս մեր Աստուածն ու Տէրը բոլոր սրտով, բոլոր հոգիով եւ ուժով :

Այս է մեր պատուիրաններուն մեծագոյնը որ է նաեւ ամենայկարեւորը մեր կեանքին եւ բանալին՝ մեր հանգստին եւ ուրախութեան : Եթէ հարցնելու ըլլանք թէ Աստուած ի՞նչու մեզ ստեղծեց, պատասխանը պիտի ըլլայ անպայման որ մեզ կը սիրէ եւ մենք ալ մեր կարգին զինք պէտք ենք սիրել:

Մեր կեանքին մէջ յաճախ կը փորձենք հասկնալ Աստուծոյ անսահման սէրը մեզի հանդէպ , կը ջանանք համապատասխանել իր սիրոյն երբ մեր եղբայրը ու բարեկամը կը սիրենք . Յիսուս իր աւետարանին մէջ կ'ըսէ       « Երբ ուրիշը սիրէք , ուրիշին բարիք կ'ընէք ինծի ալ սիրած ըրած կ'ըլլաք » ատոր համար պէտք չենք կարգ ու սահման դնել աս սիրոյն որովհետեւ աստուածային է , ատոր համար մեր սիրտը բանալու ենք բոլորին որովհետեւ երբ մենք՝ այս վիճակին մէջ կը գտնուինք աւելի կ'ապրինք հասկցողութիւնը , համբերութիւնը եւ կեանքին դժուարութիւնները:

Սուրբ մը կ'ըսէր թէ ան որ կ'ապրի սէրը ըստ Քրիստոսի ուսուցումներուն արդէն պզտիկ երկնքի մը մէջ կ'ապրի . Քրիստոսի արքայութիւնն է որ մեզի գեղեցիկ աւետիսով մը տրուեցաւ իր խօսքերուն եւ գործերուն միջոցաւ :

Ով Յիսուս դուն ինծի սորվեցուցիր թէ աււելի մեծ սէր մը չկայ աշխարհիս վրայ քան քու սէրէդ, քու սիրովդ բոլորս պարտական կ'ըզգանք մեր կեանքը զոհելու ուրիշներուն համար , որուն մէջ աւելի զօրաւոր եւ հաւատացեալ կ'ըզգանք : Տուր ինծի այն շնորհքը որպէսզի Ս. Հոգիին ներշնչումներով կարենամ սիրել այն բոլոր անձերը որուն կը հանդիպիմ ամէն օր : Ամէն

Հայր Գէորգ Եպիսկ. Ասատուրեան

 

01/08/2017 09:31